Translate

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΣΠΗΔΗΣΕΝ ΩΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΝ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙῼ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΣΠΗΔΗΣΕΝ ΩΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΝ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙῼ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
  • Δεῖτε τό κείμενο ἀπό ἐδῶ, ἐδῶ καί ἐδῶ σέ μορφῆ Docs, PDF καί Google Drive.
Νά πῶ ἐξ ἀρχῆς, ὅτι εἶναι τιμή μου νά εἶμαι ἕνας ἐκ τῶν τελευταίων μαθητῶν τοῦ παπαΘόδωρου Ζήση καί ὥς ἐκ τούτου (ἴσως παραξενεύσει  μερικοῦς ὁ κάτοθεν συλλογισμός μας) συμφωνῶ ἀπόλυτα (sic) μετά τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου τῆς Νέας Ῥώμης κ. Βαρθολομαίου, ὅτι δηλ. πρέπει νά ἐξετασθεῖ καί νά δικασθεί ἡ ὅλη, ἐξάπαντος ἔωλη καί ἀνυπόστατη ὑπόθεσις κατά τοῦ Ζήση,  καί ἔπειτα ΑΝ τυχόν καί βρεθεῖ καί κριθεῖ ἔνοχος, ἄς καθαιρεθεί (!) ὁ λόγιος Κληρικός π. Θ. Ζήσης· ἐφ΄ ὅσον ὅμως, δικασθεῖ ΔΙΚΑΙΩΣ καί ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ καθῶς προνοεῖ τό ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ καί ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ Δίκαιον τῆς Χάριτος, καί έν τέλει, νά δώσει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Κληρικός-Καθηγητής μας καί τήν ἰδικήν του κανονικήν Μαρτυρίαν-ἀπολογία ἐνώποιον τοῦ Ἀνωτάτου Συνοδικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τί θέλω νά πῶ με τοῦτο;

Θεωροῦμεν ἁπλῶς, ὅτι μᾶλλον πρέπει καταχρηστικῶς, νά ἐξετασθῶσι, ὅσο μποροῦν πιό ΣΟΒΑΡΑ, οἱ τραγελαφικές καταγγελίες τοῦ ταυροποιμένος Πατριάρχου μας, κατά τοῦ π. Θ. Ζήση καί κατά τῶν σύν αὐτῷ, ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ΠΡΩΤΟΥ ὁ Νεοφαναριώτης πάπας τῆς Νέας Ῥώμης, ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ, τήν κακόβουλα ΑΔΙΚΗΝ καί ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ἐνέργειάν του ὅταν ἀφόρησεν παράνομα τόν Νέον Ὁμολογητήν καί Θεολόγο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας τόν μακ. Νικόλαον Σωτηρόπουλον.

Τί ἐμποδίζει, τόν «Ψευδοπροφήτη τῆς Βασιλεύουσας», νά ἐνεργήσει παρόμοια; Κανένας! Συνεπῶς, θεωροῦμεν ὡς ἐσφαλμένη τήν ἀπαξιωτικήν κίνησιν ἐκ τῶν Ἑλλαδιτῶν Ἱεραρχῶν, νά μή ἐξετασθῶσι σοβαρῶς ἐξονυχιστικά, καί Συνοδικῶς, οἱ καταγέλαστες συκοφαντικά καταγγελίες τοῦ λυκοποιμένος κ. Βαρθολομαίου. «Δίδει δικαιώματα» προφανῶς στóν  «Μεγαλοπρεπήν Νεοσουλτάνο» εἰς τήν Πόλην, ὅπως προχωρήσει «κανονικά» τό καθόλα ἐξυφαινόμενον καί πανούργον σχέδιόν του, τήν ἀπόλυτα ἐκκλησιαστικήν καί ἀκαδημαϊκήν ἐξόντωσιν τοῦ παπαΘόδωρου Ζ. καί τῆς συνοδίας αὐτοῦ.

Διότι, ὁ καλός καί κατά τά ἄλλα «Παναγιώτατος» Πατριάρχης μας, δικαίως ἤ ἀδίκως δέν εἶναι τῆς παρούσης, προφανῶς καί θά ἔχει ἐκνευρησθεῖ ἰσχυρῶς γιά ἐτοῦτην τήν Νεοελλαδικήν καί Συνοδικήν, ἐξάπαντος Καλαμαρίστικην ἀπαξίωσιν καί ἤττα πού ὑπέστην, καί ΔΕΝ θά ἡσυχάσει ποτέ του, ΑΛΛΑ μᾶλλον καί θά φροντίσει, ἔτι περαιτέρω, νά λάβει, ἤ ἄν θέλετε ἐπιβάλει, τά ἰδικά του Νεοφαναριώτικα μέτρα κατά τοῦ Ζήση!...

Ἡ ἀπαξιωτική κίνησις ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἦτο βαθειά προβλέπομενη καί ἀπό τόν πλέον χαζό. Ὅλα δηλ. βαίνωσι πρός τό σατανικόν (προ)σχέδιον τοῦ Φαναρίου. Εἴθε ὅμως νά διαψευθῶσιν παταγωδός τοῦτες οἱ εἰκασίες μας.

Γι΄ αὐτό τό λόγον, καλοῦ ἤ κακοῦ, ἄς κληθῶσι ταχέως ἀπό τήν Δ.Ι.Σ. οἱ Τοπικές Εκκλησίες τῆς Βουλγαρίας, Μολδαβίας, Γεωργίας κ.ο.κ. ὅσοι δηλ. Επίσκοποι, Πατριάρχες ἤ καί οἱ Μητροπολίτες πού ἐπροσκάλεσαν ἐπίσημα τόν παπαΘόδωρο μετά τῆς συνοδίας αὐτοῦ, οὔτως ὥστε, νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἤ νά διαψευσθεῖ, διά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέσα ἀπό τίς γραπτές μαρτυρίες ἤ καταθέσεις και γράμματά των, ὅτι ὁ παπα-Θόδωρος ἦτο ἕνας λόγιος Κληρικός ἐπίσημα προσκεκλημένος τους, καί ὄχι κανένας τυχαῖος ἤ ἀνισόρροπος τυχοδιώκτης, ὅπως θέλει νά μᾶς τόν παρουσιάζει ὁ «Μεγαλειώτατος Αὐτοκράτωρ» τοῦ Βοσπόρου.

Ἐν τοῦτοις, θέλω να πῶ, ὅτι ὁ αἱρετικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἐπάνω στόν φονταμενταλιστικόν μαίνος του, ἡρωοποιεῖ συνέχεια ἠχηρῶς, τον π. Θεόδωρον Ζήσην ὡς ἕναν Νέον ῥωμαλέον Quo Vantis! Ἡ Φίλη Ὀρθοδοξία ἔχει ἀνάγκη ἀπό τέτοιους ἀκάματους καί ἀθλοφόρους ἤρωες τῆς Πίστεως.

Παρ΄ὅλα αὐτά καί διά ταύτα, λ.χ. μνημονεύω ὅτι ὁ Quo Vantis στήν ὁμώνυμη ταινία, μέ δυό στρατηγικά λογικές καί σημαντικές κινήσεις ἐξολοθρεύει, ἀποτελεσματικῶς, τόν κερασφόρον ταύρον. Τόν ἀρπάζει πρώτιστα ἀπό τά κέρατα, τόν δαμάζει ἐξαντλώντας τον ἄχρι τινός ἀπόλυτου ἐλέγχου, ἐπί τοῦ ἐδάφους, καί ἔπειτα, μέ ἕνα ἀριστοτεχνικόν ἐλιγμόν-κεφαλοκίδωμα, συνέτριψεν καί ἐφόνευσεν τήν ῥαχοκοκαλιάν τοῦ ἀνθρωποκτόνου ζώου.

Ἡ ἐπικείμενη καί προφανῶς ἄδικη καθαίρεσις τοῦ δασκάλου μας καί Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, θά σηματοδωτήσει ζωηρῶς, τήν ἰσχυρά συντριβήν τοῦ Νεοφαναριώτικου Βατικανισμοῦ. Μακάρι να διαπράξει καί τέτοιον ἀντιΚανονικόν ὁλίσθημα ὁ φατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διό καί θα εἶναι τό πεντανόστιμον κερασάκι εἰς τήν τούρταν τοῦ ἐν ἐξελίξει μεταΚολυμπάριου «φαινομένου τῆς Πεταλούδας» (=Butterfly Effect), το ὁποῖον ἐκπορεύεται ἐκ τῶν ληστρικο-Βατικάνειων ἀποφάνσεων τῶν Προκαθημένων στήν Κρήτη. Ὁ πατριάρχης δημιουργεῖ τεράστιον Νεοεκκλησιολογικόν χάος στήν Ἐκκλησία, τό ὁποῖον ἀρχίζει νά γίνεται ἀμυδρῶς ἀντιληπτόν σέ κάθε καλοπροαίρετον ἐρευνητή καί πιστό.

Παρ΄ ὅλον πού τό φυσιολογικόν πέταγμα μίας μικρή πεταλοῦδας στό Φανάριον, πράγματι, δέν δύναται ἀφ΄ ἑαυτοῦ της νά προκαλέσει χαοτικές ἀναταράξεις στήν ἐπίγειον ἀτμόσφαιρα, ὅμως οἱ σωρηδόν ΚΑΚΟΔΟΞΕΣ διπλωματικο-ἐκκλησιαστικές Διαχριστιανικές καί Διαθρησκευτικές ἐνέργειες τοῦ πατριάρχου μας, συνδημιουργῶσι συνεργειακῶς, τήν βατικανοποιημένην θεωρία τοῦ «Νεοεκκλησιολογικοῦ Χάους».

Συνεπῶς, ὑφίσταντο ὅλες ἐκείνες οἱ συντεταγμένες μεταβλητές καί χαοτικές θεωρητικές συνάμα καί ἐμπειρικές ἐκκλησιολογικοφανεῖς συνθῆκες, γιά νά ἐπιτελεστεῖ καί ἐκτελεστεῖ, τελεσιδίκως, ἡ ἐκκλησιαστική Ποντιοπιλατική ἐξόντωσις τοῦ Ἀρχηγέτου τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγώνος.

Ἡ ἐπικείμενη μᾶλλον καί μελλοντική πατριαρχική καθαίρεσις, τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ ἀνδρός π. Θ. Ζήση, πρόκειται ἐπίσης νά σηματοδωτήσει καί νά ἐμπνεύσει ἀκόμη ἑκατοντάδες-χιλιάδες ἀκατήχητους ἤ καί μάχιμους Χριστιανούς, ἤ, καί νά σφραγίσει ἔτσι αἰῶνια καί ἀμετάκλητα, ὑπεκεράζωντας ἔτσι, τήν ἀναντίρρητον πυρηνικήν Πύρρειον νίκην του, κατά τοῦ ἐωσφορικοῦ Νεοφαναριώτικου Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία δέν τελειώνει ἀπλῶς μέ ἐκδικητικές ἀντικανονικές καθαιρέσεις καί ἀνιεροκρύφιους ἀφορισμούς. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία κάνει κύκλους, μιᾶς καί τέτοιες ἀντιἐκκλησιαστικές ἀδικίες γυρίζωσι ἐπάνω στά κεφάλια τῶν ῥαδιουργῶν καί ἐκτελεστῶν τους.

Ἔχει ὅμως συγκινηθεῖ μέχρι καί τό σκυλάκι μου, πού ὁ νεοἸησουΐτης «Οἰκουμενικός» πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἔσπευσεν ΑΡΔΗΝ, νά προστατέψει δῆθεν τούς ἀνά τήν οἰκουμένη κατασκανδαλισμένους οἰκουμενιστές ἀδελφούς μας καί πιστούς τῶν προαναφερομένων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, λές καί εἶναι τινά ἀπροστάτευτα εἶδη, ἤ ἀνθρωποειδῆ, λές καί εἶναι ἀποίμαντοι ἀπό εἰδικόν τους Πατριάρχην.

Ὁ φουκαρᾶς ὅμως νέοἝλλην, θέλει καί ἐπιθυμεῖ, τόν ἰδικόν του  ἀποκλειστικόν πάτρωνα καί θρησκευτικόν πλανητάρχην.

Ὁ πολιτικάντικος καί ἀναχρονικός, ἐξάπαντος ψευδώνυμος ὑπερτίτλος τοῦ «Οἰκουμενικοῦ», εἶναιδέν εἶναι, στυγνῆ πλανηταρχίδειος ἀμερικανιά; Πῶς παρεμβαίνει ὁ ἄνθρωπος, καί εἰσπηδά, ὡσᾶν ἐπαγγελματίας ἀλεξιπτωτιστής, με τέτοιον ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΝ τρόπον, μέσα στίς ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ Τοπικές Ἐκκλησίες, καί δή μέ τέτοιον φαρισαϊκόν Φραγκοπαπίστικον θράσσος;

Ἄν τυχόν ὁ Νεογραικός καί πάπας Βαρθολομαίος, σκοπεύει, ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ νά συγκαλέσει Μείζωνα καί Ὑπερτελήν Σύνοδον ὅπως καταδικάσει, ἄρον-ἄρον, καί ἄνευ τινάς Κανονικῆς ἀπολογίας τόν π. Θεόδωρον Ζήσην καί τοῦς σύν αὐτῷ μαθητές του, ΠΑΡΑΚΑΛΩ πολύ ὅπως συγκαταριθμηθῶ, ἀνάμεσα στους «σύν αὐτῷ», για εἰδικόν πατριαρχικόν ἀφορισμόν μου διότι ὡς γνωστόν, ἐγεννήθην καί διαβιῶ, ἐκ γεννησιοῦ μου, ὡς ἀφορισμένος.

Τοῦτο τό δοκίμιον μας, ἐγράφην, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀναντίρρητα Ἰησουΐτικης πατριαρχικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ πατρ. κ. Βαρθολομαίου, πού ἐκζητεῖ μανικῶς, ὡς νέα Ἡρωδιᾶς, τίς τιμίες κεφαλές (καθαίρεσιν καί ἀφορισμόν) τῆς ἀντιοικουμενιστικῆς συνὉδικῆς Συνάξεως τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν, Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν τήν ὁποῖαν καί ἐδημοσίευσεν, ὡς φοβερά ἀποκαλυπτικήν ἀποκλειστικότητα, τό ὁμολογιακόν Ἱστολόγιον «ΚΑΤΑΝΥΞΗ».

Τοῦ λοιποῦ: Jé suis Zísís*!

 Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν*Ἀκολουθεῖ εἰδικόν φωτοειδησεογράφημα ἀπό τήν τελευταία ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου/Πατρολόγου π. Θεοδώρου Ζήση μετά τοῦ κατά σάρκα υἱοῦ του Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ Σεραφείμ Ζήση στήν ἐν Κύπρῳ Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ:

1.      ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Τῼ ΟΝΤΙ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ; (Ἀποδεικτική καί ἐκτενέστατη θεολογική ἀπάντησις σέ τινά κριτική).


2.      ΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ «ΣΙΩΠΗΛΕΣ» ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ BIΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΩΝ ΝΕΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ).
4.      ΟΙ ΝΕΟ-ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ [ΥΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ].
10.  Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ "ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ" ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ; (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΣΥΝ ΕΝΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ).
30.  [ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ] ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΝΗΣ: ΔΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΝΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΑ), Ἀθήνα 2015, σσ. 236.


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦΥΣΣΟΥΝ

Αυτός είναι ο πραγματικός Πέτρος Φυσσούν

Τον Πέτρο Φυσσούν συνάντησαν πάρα πολλοί άνθρωποι, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό. Ωστόσο δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ισχυρισθεί πως τον γνώρισε πραγματικά, πως ήξερε ποιος ήταν πραγματικά και αυτό γιατί ποτέ δεν μιλούσε για τον εαυτό του, ούτε δημοσιοποιούσε τα βαθύτερα συναισθήματα και τις σκέψεις του.
Ο Πέτρος Φυσσούν δεν συμβιβάστηκε ποτέ στην ζωή του και επέλεξε με πολύ αυστηρά και προσωπικά κριτήρια αυτούς στους οποίους χάρισε την καρδιά του. Όπως θα δείτε στο video που ακολουθεί, ο αγαπημένος μας κ. Πέτρος έδειξε όλες τις πτυχές του εαυτού του μόνο σε αυτόν που επέλεξε για οδηγό και καθοδηγητή του, στον πνευματικό του πατέρα, τον πρωτ. Βασίλειο Ε. Βολουδάκη.

Η μαρτυρία του
μοναδικού -ίσως- ανθρώπου που γνώρισε πραγματικά τον Πέτρο Φυσσούν είναι ένα ηχηρό χαστούκι σε όλους όσοι έσπευσαν να καπηλευτούν το όνομά του και προσπάθησαν να "εξαργυρώσουν" ακόμα και την είδηση του θανάτου του, παρά το ότι όσο βρισκόταν εν ζωή δεν του έδωσαν την παραμικρή σημασία.


Προσωπικά δεν θέλω να προσθέσω τίποτε άλλο στα όσα υπέροχα έμαθα για τον άνθρωπο, που μου έδειξε τόση αγάπη, σαν να ήμουν παιδί του. Σίγουρα η έλλειψη αγαπημένων προσώπων δεν αναπληρώνεται εύκολα, αλλά ωστόσο υπάρχει η μεγάλη παρηγοριά και η ελπίδα της Μέλλουσας και Αιώνιας Ζωής!

Καλή αντάμωση κ. Πέτρο!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ), ΑΡΑΓΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΟΜΕΝ ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, OΧΙ ΜΟΝΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΤΑΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

OΧΙ ΜΟΝΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΤΑΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
(Σχολιασμός σε αναφορά του Σεβ. Μιλήτου κ. Αποστόλου)
Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_____________________
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Απόστολος, στο κήρυγμα του στον Άγιο Νικόλαο Θέρμης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δημοσίευση σρη ‘’Ρομφαία’’, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής : «»Κάποιοι θεωρούν κατόρθωμα το ότι δεν μετείχαν στην Μεγάλη Σύνοδο, ή θεωρούν υποχρέωση το να κατηγορούν και να κατακρίνουν τις αποφάσεις, δίχως να έχουν εκκλησιαστική και θεολογική επιχειρηματολογία’’.  Θα σταθώ εξ αφορμής της θέσης αυτής του Σεβασμιοτάτου, στην εκκλησιαστική και θεολογική στάση  της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Βουλγαρίας www.bg-patriarshia.bg, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, όπου αναφέρεται  στο  κείμενο ‘’Η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο’’, της Συνόδου στο Κολυμπάρι της Κρήτης,  επισημαίνει  με σαφήνεια τις αντιφάσεις, καθώς και το ότι δεν είναι σύμφωνες οι αντιφάσεις αυτές, με όσα διδάσκει η δογματική και κανονική Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και δεν είναι με βάση το γράμμα και το πνεύμα των Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων.

Στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, γίνεται αναφορά τόσο σε οργανωτικά όσο και σε θεολογικά λάθη.  Περιληπτικά να αναφέρομε ότι στην ανακοίνωση  τονίζεται ότι δεν διασαλεύτηκε η ενότητα της Εκκλησίας.  Η ομολογιακή αναφορά ότι «Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ‘’η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή’’», κυριάρχησε στην ανακοίνωση. 

Θα ήταν παράλειψη επίσης  να μη σημειώσουμε ότι στην ανακοίνωση   του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, γίνεται ρητή  αναφορά στην παρουσία των ετεροδόξων ‘’παρατηρητών’’ στη Σύνοδο, με την ορθόδοξη σαφήνεια ως εξής: ‘’…ετεροδόξων θρησκευτικών ομάδων (Ρωμαιοκαθολική, Αγγλικανική κλπ). Αυτό που επισημαίνεται  εδώ και καιρό στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, ότι «εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, αλλά μόνο αιρέσεις και σχίσματα, και το να ονομάζονται ‘’εκκλησίες’’ είναι  θεολογικό, δογματικό και κανονικό λάθος», βρήκε την ορθόδοξη εκφραστική συνέχειά του στην ανακοίνωση αυτή του Πατριαρχείου Βουλγαρίας. 

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας επισημαίνει  με σαφήνεια και τα εξής αναφορικά με τη ‘’θεωρία των κλάδων’’ και τα συναφή οικουμενιστικά ατοπήματα : «Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να δεχτεί τις διαφορετικές έννοιες και τα δόγματα στα οποία οι ετερόδοξοι έχουν δικαιολογήσει αυτήν την ενότητα, όπως είναι οι θεωρίες για την ύπαρξη μιας φαινομενικής ‘’ενότητας’’ όλων των χριστιανικών δογμάτων, όπως οι διδασκαλίες για την ‘’αόρατη εκκλησία’’, τη ‘’θεωρία των κλάδων’’, τη ‘’βαπτισματική θεολογία’’ ή την ‘’ισότητα των δογμάτων’’». 

Οι λανθασμένες αυτές εκκλησιολογικές θεωρίες για την  ‘’αόρατη εκκλησία’’, όπως οι Προτεστάντες ‘’ανακάλυψαν’’ αγνοώντας την Πατερική Παράδοση, τη ‘’θεωρία των κλάδων’’, τη ‘’βαπτισματική θεολογία’’ και την ‘’ισότητα των δογμάτων’’, καθόρισαν σαφώς τις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις και στη «Δήλωση του Τορόντο», «ως προς το τι είναι το Π.Σ.Ε.», στο  εδάφιο 5 συγκεκριμένα, όπου αναφέρεται ότι «οι εκκλησίες – μέλη του Π.Σ.Ε. αναγνωρίζουν στις άλλες εκκλησίες στοιχεία της αληθούς εκκλησίας», καθώς και   αυτό που αναφέρεται στην καταληκτική σημείωση στη «Δήλωση του Τορόντο», ότι «οι εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος  μέλος της εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί  μέλος της ίδιας του της εκκλησίας».  Επισημαίνεται με ορθόδοξη σαφήνεια στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, ότι αυτές οι θεωρίες καταδικάζονται από την Αγία μας Εκκλησία. 

Επίσης γίνεται αναφορά στην αναζήτηση της ‘’χαμένης ενότητας όλων των Χριστιανών’’, χαρακτηρίζοντάς την  απαράδεκτη, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει χάσει ποτέ την ενότητά της (Μέρος Ι, Παρ. 2 της ανακοίνωσης).  Αυτή  η αναφορά, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει χάσει ποτέ την ενότητά της,  βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με την αναφορά στην ίδια ανακοίνωση, στις οποίες καταδικάζονται οι διδασκαλίες για την ‘’αόρατη εκκλησία’’, τη ‘’θεωρία των κλάδων’’, τη ‘’βαπτισματική θεολογία’’ και την ‘’ισότητα των δογμάτων’’ . 

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, επισημαίνει  στο Μέρος Ι, Παρ. 6 για το γεγονός της νομιμοποίησης της συμμετοχής στο Π.Σ.Ε., την παρήγορη σημείωση που ναφέρει τα εξής : ‘’στο οποίον (Π.Σ.Ε.), η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, ευτυχώς, εδώ και πολύ καιρό δεν συμμετέχει’’. Ως γνωστό η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας έχει αποχωρήσει από το Π.Σ.Ε. το έτος 1998.

Μπορεί κανείς μετά από όλα αυτά να προβάλει ισχυρισμό για τη σταση της της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, ότι στερείται  εκκλησιαστικής και θεολογικής επιχειρηματολογίας;  Όχι μόνο θεολογική είναι η στάση της της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, αλλά θεολογικότατη.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ: «Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ»!

Ἐπιστολή Ὀρθοδόξων Κρητῶν πρὸς τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Κρήτης.

        Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης,
        Ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ θέλοντας νά παραμείνουμε ἐντὸς τῶν κόλπων της, ἐνωμένοι διαχρονικὰ μὲ τὴν πίστη τῶν Ἁγίων Πατέρων, θὰ θέλαμε νὰ σᾶς γνωστοποιήσουμε τὰ ἐξῆς: Ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης σᾶς ἀποστείλαμε ἐπιστολὲς, ποὺ σᾶς ἐφιστούσαμε τὴν προσοχὴ καὶ σᾶς παρακαλούσαμε νὰ λάβετε ὀρθόδοξη θέση ἀπέναντι στὰ προβλήματα πού δημιουργεῖ, ἐδῶ καὶ χρόνια, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μὲ τὸ νὰ κηρύττει αἱρέσεις, προδίδοντας ἀναισχύντως τὴν ἁγία μας Πίστη. (Σᾶς ἐπισυνάπτουμε τὶς κακοδοξίες του εἰς ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας). Ἀλλὰ ἐσεῖς, ἀγνοώντας μας παντελῶς, ὄχι μόνον δὲν μᾶς ἀπαντήσατε ἐγγράφως καὶ δημοσίως ὅπως ἐμεῖς πράξαμε, ἀντιθέτως, συνταχθήκατε μὲ αὐτὸν καὶ μάλιστα προχωρήσατε πολὺ περισσότερο. Μὲ τὸ νὰ δέχεστε τὶς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, ποὺ ἀποδομεῖ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, καθὼς καὶ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, προδίδετε καὶ ἐσεῖς τὴν Ἁγία μας Πίστη. Θέλετε μάλιστα νά ἐπιβάλλετε τὴν ψευδοσύνοδο ὡς Ὀρθόδοξη!!! Πρέπει νὰ γνωρίζετε πὼς ὁδηγεῖτε τὴν Ὀρθοδοξία σὲ σχίσμα. Σχίζετε τὴν Ἐκκλησία κατασκανδαλίζοντας τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο. Δὲν γνωρίζετε, σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς, ὅτι ὅποιος σχίζει τὴν Ἐκκλησία, δὲν τὸν ξεπλένει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἁμαρτία οὔτε τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου;
        Ἡ μόνη διαχρονικὴ ἐνδεδειγμένη ὁδὸς ποὺ προτάσσουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἡ διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου, ἢ ἐπισκόπου, ποὺ κηρύσσει αἵρεση γυμνῇ τῇ κεφαλῇ. Σᾶς ἐπισυνάπτουμε τὴν μελέτη τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων ποὺ τεκμηριώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διακοπὴ μνημοσύνου εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ ἐμᾶς τοὺς χριστιανοὺς ποὺ δὲν συμπορευόμαστε μὲ τὸν αἱρετικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἀκόμη καὶ πρὶν τὴν συνοδικὴ του καταδίκη. Συντασσόμαστε λοιπὸν καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν διαχρονικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες πατέρες ποὺ προσφάτως διέκοψαν ἐπισήμως τὴν κοινωνία μὲ τὸν αἱρετικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ μὲ τοὺς Κρῆτες ἱερεῖς μας, λόγ τῆς ἐπίσημης ἀποδοχῆς τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὡς τὴν κυρίως θεολογικὴ γραμμὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μετὰ τὴν αἱρετικὴ ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης.
        Περιμέναμε ἀπὸ ἐσᾶς, νὰ ὀρθοτομήσετε τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Νὰ σταθεῖτε ἀνταξίως τοῦ ὑπουργήματός σας. Ἐσεῖς ἀντὶ νὰ στηρίξετε τοὺς Ὀρθοδόξους στὴν Πίστη μας, προτρέπετε τοὺς αἱρετικοὺς νὰ παραμείνουν στὴν πλάνη τους, ὁδηγώντας ἔτσι τοὺς μὲν στὸν βόρβορο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοὺς δὲ στὴν αἰώνια καταδίκη νὰ παραμένουν ἀφώτιστοι καὶ ἔτσι νὰ ὁδηγηθοῦν ἀπὸ τὸν διάβολο στὴν αἰώνια κόλαση. Ἀμφοτέρων τὸ αἷμα τῶν ψυχῶν αὐτῶν θὰ ζητηθεῖ ἀπὸ τὰ χέρια σας. Μετανοῆστε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, πρὶν αὐτὸ γίνει ἀναπόφευκτα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
        Φαίνεται, ἅγιοι ἀρχιερεῖς, πὼς αὐτὰ πιὰ δὲν σᾶς ἐνδιαφέρουν, ἀλλὰ τὸ μόνον ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ κάνετε μία ὑπακοὴ ἀμάρτυρη στὴν διαχρονία τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ  αὐτὸ γιὰ νὰ μὴν ἔρθετε σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς  καὶ γιὰ νὰ κρατήσετε τὶς θέσεις σας ποὺ τόσο μοχθήσατε νὰ ἀποκτήσετε. Σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες, ὅταν βάλλεται καὶ νοθεύεται ἡ Πίστη ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ κρίνουμε, ἐλέγχουμε, ἀκόμη καὶ νὰ ἐξεγειρόμαστε. Καὶ δὴ ἀπέναντι καὶ σὲ Πατριάρχες. Σᾶς παραβάλλουμε μερικὰ παραδείγματα, ἂν καὶ ὑπάρχουν πάρα πολλά:
        Ὁ Εὐσέβιος, ὄντας λαϊκός, ἔλεγξε τὸν Πατριάρχη Νεστόριο (τὸν ἀποκάλεσε αἱρετικὸ) καὶ γιὰ αὐτὴν τὴν πράξη του ὄχι μόνο δὲν ἐπιπλήττεται ἀπὸ τοὺς Πατέρες, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπαινεῖται.
        Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, λέγει γιὰ τοὺς λαϊκοὺς ποὺ καταφέρονται 
ἐναντίον τῶν ἱερέων γιὰ θέματα Πίστεως: «Δὲν τοὺς κατακρίνω», «τοὺς ἐπαινῶ», «θὰ εὐχόμουν νὰ εἶμαι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς». Ὄχι μόνο δὲν τοὺς μέμφεται , ἀλλὰ τοὺς ἐπαινεῖ καὶ εὔχεται νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτούς.
        Ὁ Ἅγιος Δαλμάτιος ἀναφέρει : Ὁ Ἐπίσκοπος ποὺ παύει νὰ ὀρθοτομεῖ τὸν λόγο τῆς ἀληθείας, χάνει τὴν Θεία Χάρη καὶ καθίσταται καταραμένος καὶ ἀπορριμμένος στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον».
        Ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος, ἀναφερόμενος στὸν Σεβῆρο πρὸ τῆς Συνοδικῆς του καταδίκης: 
«Τῶν Ἀντιοχέων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μοιχὸ ἀνομώτατο καὶ φθορέα βδελυρώτατο».
        Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ἀναφερόμενος στὸν Πατριάρχη Ἰωάννη Καλέκα: 
«Λαμπρότατο ψεύτη καὶ συκοφάντη προφανέστατο» ...ὅταν περὶ Πίστεως βασίμως ἐλέγχουμε, εἶναι ἐπαινετὴ ὁμολογία...
        Περιμένουμε καθηκόντως ἀπὸ ἐσᾶς, ἔστω καὶ αὐτὴν τὴν ὕστατη στιγμή, νὰ ἀπορρίψετε τὴν ψευδοσύνοδο, νὰ καταδικάσετε τὶς αἱρέσεις τοῦ Πατριάρχου, διακόπτοντας καί ἐσεῖς τήν κοινωνία μέ αὐτόν. Ὕστατη ἱκεσία σᾶς ἀπευθύνουμε, νὰ ξαναγίνετε Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι Πατέρες τῶν ἐχθρῶν της. Ἀπολογηθεῖτε στὸ πλήρωμα τῆς Εκκλησίας.
        Ἀπὸ ἐσᾶς περιμένουμε:
1) Νὰ καταδικάσετε τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, ὡς  ψευδοσύνοδο καὶ αἱρετική.
2) Νὰ καταδικάσετε τὸν Οἰκουμενισμό, ὡς τὴν χειρότερη αἵρεση ὅλων τῶν αἱώνων.
3) Νὰ καταδικάσετε τὸ Π.Σ.Ε.
4) Νὰ καταδικάσετε διὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὸν παπισμό.
5) Νὰ διακηρύξετε τὴν ἐπίσημη διαχρονικὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας μας: Μόνο στὴν Ὀρθό-δοξη Πίστη ὑπάρχει τὸ πλήρωμα τῆς Χάριτος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
        Ἐμεῖς εἴμαστε ἕτοιμοι, ἂν ὀρθοτομήσετε τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, νὰ σταθοῦμε στὸ πλευρὸ σας σὲ ὁτιδήποτε μᾶς χρειαστεῖτε. Ἂν ὅμως παραμείνετε στὰ Οἰκουμενιστικὰ σας σχέδια τότε, ὑπακούοντας στοὺς Ἁγίους Πατέρες, θὰ ἐφαρμόσουμε τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας.
        Προσευχόμαστε ἐμπόνως πρὸς τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας μας Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, νὰ φωτίσει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμά του, ἔτσι ὥστε νὰ παραμείνουμε μακριὰ ἀπὸ τὴν ψυχόλεθρο αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ μᾶς χαρίσει πνεῦμα ἀνδρείας, πνεῦμα συνέσεως, ὥστε νὰ Τὸν ὁμολογήσουμε ἐὰν χρειαστεῖ μέχρι θανάτου.
        Μετὰ τιμῆς, ἀγάπης καὶ εἰλικρινοῦς ὁμολογίας,  

Γεώργιος Βλαμάκης
Νικόλαος Κουκουράκης
Ζαχαρένια Κουκουράκη
Ἰωάννα Σμύρνοβα
Δήμητρα Παφίτη
Ἄννα Βαρουδάκη
Εὐαγγελία Παπαδάκη
Ἀναστασία Πρωτοπαπαδάκη
Ζαχαρένια Μαρκάκη
Ἀναστασία Μενεγάκη

Ἡ συλλογὴ τῶν ὑπογραφῶν συνεχίζεται.